Ē-sái iōng jī-hoe *. Lē:
會使用字花。例、
*-oan*  

Chu-liāu á-bōe "chèng" chiâu-chn̂g, te̍k-pia̍t sī “jī” hit pêng ... Bāng kok-ūi tio̍h liōng-chêng!
資料亞未「種」樵全、特別是「字」彼平、望各位着諒情。