TĒNG-GĪ-CHI̍P 定義集

chāi-lâi jī 在來字

Tio̍h sī chēng-kàu-taⁿ teh siá ê jī. Tâi-gí ū 2 káng bûn-jī, chi̍t káng sī tang-A-jī (~khoah-gī ê Hàn-jī), chi̍t káng sī Lô-má-jī (tio̍h sī Pe̍h-ōe-jī), lóng sī chiâu-chn̂g ê su-siá hē-thóng, ū in ka-kī ê lí-lō͘, iā ka-kī teh piàn-hòa, kàu 1970 nî-tāi tàu-tīn seⁿ "Hàn-Lô." Sè-kan ê gí-bûn khah-chē kan-na "chāi-lâi jī" niâ, bô "hui-chāi-lâi" ê jī; á Tiong-hoa chú-gī só͘-tì, chū 20 sè-kí thâu tio̍h ū lâng Tâi-gí thê-chhut pah-pah-khoán ê "thè-tāi bûn-jī hong-àn." Tâi-bûn sú-iōng-chiá tāi-seng bô chùn-būn ·tio̍h, m̄-koh kàu kà 1960 nî-tāi, siū tio̍h Tiong-hoa Bîn-kok chèng-khoân ê ap-chè, Tâi-bûn iú-hān ê sú-iōng khong-kan piàn koh-khah iú-hān, chō-sêng 1970 nî-tāi í-āu, bûn-jī kang-chok-chiá kap gián-kiù-chiá phó͘-phiàn lia̍h-chún kóng Tâi-gí ê bûn-jī sī "chāi-lâi loān," chū án-ne khí-chhiú beh chiàu "Tiong-bûn" ê pān lâi kái-chō Tâi-bûn tang-A-jī, chiàu Eng-bûn á-sī Bān-kok im-phiau á-sī Hàn-gí Phín-in ê pān lâi kái-chō Tâi-bûn Lô-má-jī. Tâi-jī ē loān, chū-té sī Hoa-si̍t sî-tāi ê hiān-siōng. 着是從到今塊寫个字。台語有二港文字、一港是東亞字(~濶義个漢字)、一港是羅馬字(着是白話字)、朗是樵全个書寫系統、有因加忌个理路、也加忌塊變化、到一九七〇年代鬥陣生「漢羅」。世間个語文卡多干礁「在來字」那定、無「非在來」个字。啞中華主義所致、自二十世紀頭着有人爲着台語提出百百欵个「替代文字方案」。台文使用者代先無俊悶着、不閣到甲一九六〇年代、受着中華民國政權个壓制、台文有限个使用空間變閣卡有限、造成一九七〇年代以後、文字工作者甲研究者普遍掠凖講台語个文字是「在來乱」、自按呢起手卜照「中文」个辦來改造台文東亞字、照英文亞是萬國音標亞是漢語品因个辦來改造台文羅馬字。台字會乱、自底是華植時代个現象。

chè-tēng-sèng ·ê 制定性个

Chú-iàu teh kui-hoān gí-bûn tio̍h án-chóaⁿ sú-iōng ê chu-liāu á-sī gián-kiù, Eng-gí kóng "PRESCRIPTIVE," Tiong-kok-gí kóng "規定性," Ji̍t-gí kóng "規範的." Lán kā i chhì-e̍k chò "chè-tēng-sèng ·ê." Chhiáⁿ khòaⁿ "kì-su̍t-sèng ·ê." 主要塊規範語文着按盞使用个資料亞是研究、英語講「PRESCRIPTIVE」、中國語講『規定性』、日語講『規範的』。咱共伊試譯做「制定性个」。請看「kì-su̍t-sèng ·ê」。

chhiat-tiāu 切調

Tâi-gí tē 4 tiāu kap tē 8 tiāu. Kap "ji̍p-siaⁿ" ū óa ì. Beh kiông-tiau CHHIAT-ŪN, KÓNG-ŪN koan-tiám á-sī piâⁿ, chiūⁿ, khì, ji̍p ê sî, lán iōng "ji̍p-siaⁿ." "Chhiat-tiāu" chit ê iōng-sû ê chúi-thâu sī Phêⁿ Tek-siu Bo̍k-su só͘ kóng ê "CHHIET-YÎM" (TSHIET-YÎM、切音). 台語第四調甲第八調。甲「入聲」有倚意。卜强調《切韻》《廣韻》觀点亞是平上去入个時、咱用「入聲」。「切調」只个用詞个水頭是彭德修牧師所講个『切音』(TSHIET-YÎM)。

chhin-chiâⁿ Hàn-jī 親成漢字

Chhiáⁿ seng khoàⁿ "kāng-goân," "Hàn-bûn," kap "Hàn-jī" (khoah). Ká-sú kóng bó͘-mih giân-gí bó͘-mih sû-sò͘ Y ùi Téng, Tiong-kó͘ Chi-ná-gí sû-sò͘ X lâi, á X chāi Téng, Tiong-kó͘ Hàn-bûn siá chò bó͘-mih jī, nā án-ne, hit jī tio̍h sī Y ê "chhin-chiâⁿ Hàn-jī," "chhin Hàn-jī." Lēng-gōa, nā bó͘-mih giân-gí bó͘-mih sû-sò͘ Y kap Téng, Tiong-kó͘ Chi-ná-gí í-gōa bó͘-mih giân-gí bó͘-mih sû-sò͘ Z kāng-goân, á Z chāi hit ê gí-bûn siá chò bó͘-mih jī, hit jī oân-ná m̄ sī Y ê chhin Hàn-jī; lán kóng hit jī sī Y ê "poàn-chhin Hàn-jī." Pí-lē kóng Tâi-gí "soāiⁿ-" (檨) kap Oa̍t-lâm-gí XOÀI (𣒱) nā kāng-goân, Oa̍t-lâm jī 𣒱 tio̍h sī "soāiⁿ-" ê poàn-chhin Hàn-jī, Tâi-jī 檨 mā sī XOÀI ê poàn-chhin Hàn-jī. Kāng khoán, Tâi-gì tông-sū "kàn" ū chioh ji̍p khì Tâi-oân Tiong-kok-gí, siá chò ká-chià-jī 幹. Chit jī 幹 sī "kàn" ê poàn-chhin Hàn-jī, m̄ sī chhin Hàn-jī. Chù-ì! Sû-sò͘ (sû) kap sû-sò͘ chiah ē kāng-goân; Hàn-jī m̄ sī sû-sò͘, bē kap sû-sò͘ "kāng-goân." Hàn-jī kap sû-sò͘ ke̍k-ke ē "kiat chhin-chiâⁿ." 請先看「仝原」「漢文」甲「漢字」(濶)。假使講某乜言語某乜詞素Y對頂・中古支那語詞素X來、夭X在頂・中古漢文寫做某乜字、那按呢、彼字着是Y个「親成漢字」「親漢字」。另外、那某乜言語某乜詞素Y甲頂・中古支那語以外某乜言語某乜詞素Z仝原、夭Z在彼个語文寫做某乜字、彼字丸那不是Y个親漢字。咱講彼字是Y个「半親漢字」。比例講台語「soāiⁿ-」(檨)甲越南語『XOÀI』(𣒱)那仝原、越南字『𣒱』着是「soāiⁿ-」个半親漢字、台字『檨』嗎是『XOÀI』个半親漢字。仝欵、台語動詞「kàn」有借入去台灣中國語、寫做假借字『幹』。只字『幹』是「kàn」个半親漢字、不是親漢字。注意!詞素(詞)甲詞素即會仝原。漢字不是詞素、袂甲詞素「仝原」。漢字甲詞素極加會「結親成」。

chhin Hàn-jī 親漢字

Tio̍h sī chhin-chiâⁿ Hàn-jī (chhiáⁿ khòaⁿ). 着是親成漢字(chhin-chiâⁿ Hàn-jī、請看)。

Chi-ná 支那

Tùi-èng Eng-gí "CHINA," kap "Ìn-tō͘" pêⁿ-pâi, sī bū khài-liām (FUZZY CONCEPT). Hām "Tn̂g-soaⁿ" óa-ì, cheng-chha sī "Chi-ná" oân-ná sek-ha̍p the̍h lâi lūn Tāi Tông sî-tāi chìn-chêng ê tāi-chì, beh lūn kīn-tāi mā bô khah-su. "Chi-ná" sī Ji̍t-gí chioh-sû, Hàn-jī siá chò 之那 hoān-sè khah ha̍h Tâi-oân khá-nah ê lí-lō͘, tùi gōa mā khah bē khì hō͘ lâng gō͘-hōe, khia-khang. 對應英語「CHINA」、甲「印度」平排、是霧概念(FUZZY CONCEPT)。含「唐山」倚意、爭差是「支那」丸那適合宅來論大唐時代進前个代志、卜論近代嗎無卡輸。「Chi-ná」是日語借詞、漢字寫做『之那』凡世恰合台灣卡那个理路、對外嗎恰袂去乎人誤會・迦空。

chí-sī-sû 指示詞

Chi̍t ê sû-lūi. "Lán tau" ê lán, "gún kiáⁿ" ê gún, "chit pêng" ê chit, "kóng chiah chē" ê chiah, lóng sī chí-sī-sû. Pún-cho͘ gí-sû tāi-thé-siōng tòe Tiuⁿ Jū-hông PE̍H-ŌE SIÓ SÛ-TIÁN teh hun-lūi. 一个詞類。「咱兜」个咱、「阮子」个阮、「只平」个只(chit)、「講者多」个者(chiah)、朗是指示詞。本組語詞大体上綴張裕宏《白話小詞典》塊分類。

Chiang-chiu Kheh-gí, Kheh-gú 漳州客語

Tio̍h sī Tn̂g-soaⁿ Chiang-chiu (~tāi-Chheng sî-tāi Chiang-chiu hú), chú-iàu Chiàu-an koān kap Pêng-hô koān ê Kheh-gí. Tùi-èng Hôa-Tâi tì-sek thé-chè só͘ kóng ê "Chiàu-an Kheh-gí." Chit ê (á-sī chia ê) giân-gí hoān-sè sī lâi kàu 20 sè-kí chiah iû ha̍k-chiá hun-lūi chò "Kheh-gí." Hiān-tāi Tâi-oân Chiang-chiu Kheh-gí chiong Kheh-gí hō chò "KHAH-SŮ" (客事), á chit ê bêng-sû ū pau-hâm Tâi-oân Chiang-chiu Kheh-gí. Chhiáⁿ khòaⁿ "Lô-chúi-khe Chiang-chiu Kheh-gí." 着是唐山漳州(~大清時代漳州府)・主要詔安縣甲平和縣个客語。對應華台智識体制所講个「詔安客語」。只个(亞是者个)言語凡世是來到二十世紀即由學者分類做「客語」。現代台灣漳州客語將客語号做『客事』(KHAH-SŮ)、夭只个名詞有包含台灣漳州客語。請看「濁水溪漳州客語」。

chiap-bóe-sû, chiap-bé-sû 接尾詞

Chi̍t ê sû-lūi, Tiuⁿ Jū-hông PE̍H-ŌE SIÓ SÛ-TIÁN siá "詞尾附成分" (Tiong-gí), Ông Io̍k-tek "台湾語常用語彙" (Ji̍t-gí) siá "接尾詞." "Káu-á" ê "-á" kap "kang-chok-chiá" ê "-chiá" sī chiap-bóe-sû. Pún-cho͘ gí-sû tāi-thé-siōng tòe PE̍H-ŌE SIÓ SÛ-TIÁN teh hun-lūi. 一个詞類、張裕宏《白話小詞典》寫「詞尾附成分」(中語)、王育德《台湾語常用語彙》(日語)寫「接尾詞」。「狗仔」个「仔」甲「工作者」个「者」是接頭詞。本組語詞大体上綴《白話小詞典》塊分類。

chiap-sòa-sû 接續詞

Chi̍t ê sû-lūi, Tiuⁿ Jū-hông PE̍H-ŌE SIÓ SÛ-TIÁN siá "連接詞" (Tiong-gí). "Chiap-sòa-sû" sī tòe tio̍h Ông Io̍k-tek "台湾語常用語彙" (Ji̍t-gí) "接続詞" ê iōng-sû. "Chhun-kiau kap Chì-bêng" hit ê "kap" (kah) kap "mài koh ké" hit ê "koh" sī chiap-sòa-sû. Pún-cho͘ gí-sû tāi-thé-siōng tòe PE̍H-ŌE SIÓ SÛ-TIÁN teh hun-lūi. 一个詞類、張裕宏《白話小詞典》寫「連接詞」(中語)。「接續詞」是綴着王育德《台湾語常用語彙》(日語)『接続詞』个用詞。「春嬌甲志明」許个「甲」甲「勿閣假」許个「閣」是接續詞。本組語詞大体上綴《白話小詞典》塊分類。

chiap-thâu-sû 接頭詞

Chi̍t ê sû-lūi, Tiuⁿ Jū-hông PE̍H-ŌE SIÓ SÛ-TIÁN siá "詞首附成分" (Tiong-gí), Ông Io̍k-tek "台湾語常用語彙" (Ji̍t-gí) siá "接頭詞." "A-Hūi" ê "a-" kap "sio-chim" ê "sio-" sī chiap-thâu-sû. Pún-cho͘ gí-sû tāi-thé-siōng tòe PE̍H-ŌE SIÓ SÛ-TIÁN teh hun-lūi. 一个詞類、張裕宏《白話小詞典》寫「詞首附成分」(中語)、王育德《台湾語常用語彙》(日語)寫「接頭詞」。「阿惠」个「阿」甲「相啿」个「相」是接頭詞。本組語詞大体上綴《白話小詞典》塊分類。

chiap-tiong-sû 接中詞

Chi̍t ê sû-lūi, Ji̍t-gí kóng "接中詞," Tiong-kok-gí kóng "中綴," Eng-gí kóng "INFIX." Tiuⁿ Jū-hông PE̍H-ŌE SIÓ SÛ-TIÁN siá "詞中嵌入的成分" (Tiong-gí). "Koa-á-Bûn-tiat" hit ê "-á-" sī chiap-tiong-sû. Pún-cho͘ gí-sû tāi-thé-siōng tòe PE̍H-ŌE SIÓ SÛ-TIÁN teh hun-lūi. 一个詞類、日語講「接中詞」、中國語講「中綴」、英語講「INFIX」。張裕宏《白話小詞典》寫「詞中嵌入的成分」(中語)。「柯仔文哲」許个「仔」是接中詞。本組語詞大体上綴《白話小詞典》塊分類。

chioh-gī-jī 借義字

Chhiáⁿ khòaⁿ "hùn-iōng-jī." 請看「hùn-iōng-jī」。

chioh-im-jī 借音字

Chhiáⁿ khòaⁿ "ká-chià-jī." 請看「ká-chià-jī」。

chiūⁿ-chiūⁿ 上上

Chhiáⁿ khòaⁿ "chiūⁿ-siaⁿ." 請看「chiūⁿ-siaⁿ」。

chiūⁿ-ji̍p 上入

Chhiáⁿ khòaⁿ "ji̍p-siaⁿ." 請看「ji̍p-siaⁿ」。

chiūⁿ-khì 上去

Chhiáⁿ khòaⁿ "khì-siaⁿ." 請看「khì-siaⁿ」。

chiūⁿ-piâⁿ 上平

Chhiáⁿ khòaⁿ "piâⁿ-siaⁿ." 請看「piâⁿ-siaⁿ」。

chiūⁿ-siaⁿ, sióng-, siáng-siaⁿ 上聲

Hoàn Tang-A Tang-lâm-A ê tiāu-lūi, éng-éng hun chò téng-chiūⁿ (~tē 2 tiāu) kap ē-chiūⁿ (~tē 6 tiāu). Téng-chiūⁿ mā ū hō chò "chiūⁿ-chiūⁿ," "im-sióng" (im-siáng), "B1," "C1" ûn-ûn. Ē-chiūⁿ mā ū hō chò "iông-sióng" (iâng-siáng), "B2," "C2" ûn-ûn. (Sū-si̍t Choân-gí lâng chāi-lâi khah ū teh lūn téng-ē-chiūⁿ; Choân-gí lóng kóng "chiūⁿ-chiūⁿ" ê khoán. Bô tek-khak "téng-chiūⁿ" ū "tek-ko tàu chhài-to" ê hiâm-gî.) Tiàm chia nā Tâi-gí á-sī Kheh-gí ê siaⁿ-tiāu, lán choan iōng "tē 1 tiāu," "tē 2 tiāu" lâi chheng-ho͘; kóng tio̍h hái-gōa ê gí-giân chiah put-tek-í sú-iōng "téng-piâⁿ," "ē-chiūⁿ" chit cho͘ tiāu-miâ. 汎東亞・東南亞个調類、永永分做「頂上」(~第二調)甲「下上」(~第六調)。頂上嗎有号做「上上」「陰上」「B1」「C1」云云。下上嗎有号做「陽上」「B2」「C2」云云。(事實泉語人在來恰有塊論頂下上。泉語朗講「上上」(chiūⁿ-chiūⁿ)个欵。無的確「頂上」有「竹篙鬥菜刀」个嫌疑。)店者那台語亞是客語个聲調、咱專用「第一調」「第二調」來稱呼。講着海外个語言即不得以使用「頂平」「下上」只組調名。

chó͘-iân 祖緣

Ká-sú kóng bó͘-mih gí-bûn bó͘-mih sû-sò͘ Y sī ùi bó͘-mih gí-bûn bó͘-mih sû-sò͘ X lâi, X tio̍h sī "chó͘," Y sī "sun," 2 hāng ū "chó͘-iân." Kú-lē: Ji̍t-gí "ドライバ " kap Tâi-gí "lo͘-lài-bà"; Eng-gí "DRIVER" kap Tâi-gí "lo͘-lài-bà"; Má-lâi-gí "SABUN" kap Tâi-gí "sap-bûn"; kó͘-chá Ho̍h-ló-gí *góa-·lâng kap hiān-tāi Tâi-gí "goán; gún"; hiān-tāi Tâi-gí "ē-tàu" kap "ê-tàu"... 5 cho͘ lóng m̄-nā ū hiat-iân, koh ū chó͘-iân. Āu-hāng ùi chêng-hāng lâi, chêng-hāng sī chó͘, āu-hāng sī sun. Chó͘-iân sī chi̍t chióng hiat-iân; ū chó͘-iân ê sû tiāⁿ-tio̍h ū hiat-iân, ū hiat-iân ê sû bô it-tēng ū chó͘-iân. 假使講某乜語文某乜詞素Y是對某乜語文某乜詞素X來、X着是「祖」、Y是「孫」、二項有「祖緣」。擧例。日語「ドライバ」甲台語「lo͘-lài-bà」來、英語「DRIVER」甲台語「lo͘-lài-bà」、馬來語「SABUN」甲台語「sap-bûn」、古早和老語 *góa-·lâng 甲現代台語「goán、gún」、現代台語「ē-tàu」甲「ê-tàu」、五組朗不那有血緣、閣有祖緣。後項對前項來、前項是祖、後項是孫。祖緣是一種血緣、有祖緣个詞定着有血緣、有血緣个詞無一定有祖緣。

chó͘-iân Hàn-bûn-jī 祖緣漢文字

Chhiáⁿ seng khoàⁿ "chó͘-iân," "Hàn-bûn," kap "Hàn-jī" (khoah). Ká-sú kóng Tâi-gí sû-sò͘ Y ùi Téng-kó͘ á-sī Tiong-kó͘ Chi-ná-gí sû-sò͘ X lâi, á X chāi Téng-Tiong-kó͘ Hàn-bûn siá chò x ·jī, án-ne x ·jī tio̍h sī Y ê chó͘-iân Hàn-bûn-jī. Chó͘-iân Hàn-bûn-jī it-tēng sī hiat-iân Hàn-bûn-jī. Hiat-iân Hàn-bûn-jī bô it-tēng sī chó͘-iân Hàn-bûn-jī. 請先看「祖緣」「漢文」甲「漢字」(濶)。假使講台語詞素Y對頂古亞是中古支那語詞素X來、啞X在頂中古漢文寫做x字、按呢x字着是Y个祖緣漢文字。祖緣漢文字一定是血緣漢文字。血緣漢文字無一定是祖緣漢文字。

chō͘-sû 助詞

Chi̍t ê sû-lūi, Tiuⁿ Jū-hông PE̍H-ŌE SIÓ SÛ-TIÁN siá "語法助詞" (Tiong-gí). "Lán ê le̍k-sú" hit ê "ê" kap "chia̍h-pá ·a" hit ê "·a" sī chō͘-sû. Pún-cho͘ gí-sû tāi-thé-siōng tòe PE̍H-ŌE SIÓ SÛ-TIÁN teh hun-lūi. 一个詞類、張裕宏《白話小詞典》寫「語法助詞」(中語)。「咱个歷史」許个「个」甲「食飽啞」許个「啞」是助詞。本組語詞大体上綴《白話小詞典》塊分類。

chō͘-tōng-sû 助動詞

Chi̍t ê sû-lūi. "M̄-thang," "ē kiâⁿ ·bē" hit ê "ē," "khéng chò" hit ê "khéng," lóng sī chō͘-tōng-sû. Pún-cho͘ gí-sû tāi-thé-siōng tòe Tiuⁿ Jū-hông PE̍H-ŌE SIÓ SÛ-TIÁN teh hun-lūi. 一个詞類。「不通」、「會行袂」許个「會」、「肯做」許个「肯」、朗是助動詞。本組語詞大体上綴張裕宏《白話小詞典》塊分類。

Choân-chiu 泉州

Lán chia teh kóng ê "Choân-chiu" sī thoân-thóng ê Choân-chiu hú, pau-hâm Tâng-oaⁿ, Ē-mn̂g, Kim-mn̂g; m̄-sī kan-na 21 sè-kí ê "Choân-chiu chhī" niâ. 咱者塊講个「泉州」是傳統个泉州府、包含同安下門金門、不是干礁二十一世紀个「泉州市」那定。

chū-iû-hêng jī 自由形字

Chhiáⁿ khòaⁿ "put-jī-hêng jī." 請看「put-jī-hêng jī」。

chū-iû jī 自由字

Tio̍h sī chū-iû-hêng jī. Chhiáⁿ khòaⁿ "put-jī-hêng jī." 着是自由形字。請看「put-jī-hêng jī」。

chū-tōng jī 自動字

Tio̍h sī put-jī-hêng jī (chhiáⁿ khòaⁿ). 着是不二形字(請看)。

ē-chiūⁿ 下上

Chhiáⁿ khòaⁿ "chiūⁿ-siaⁿ." 請看「chiūⁿ-siaⁿ」。

ē-ji̍p 下入

Chhiáⁿ khòaⁿ "ji̍p-siaⁿ." 請看「ji̍p-siaⁿ」。

ē-khì 下去

Chhiáⁿ khòaⁿ "khì-siaⁿ." 請看「khì-siaⁿ」。

Ē-mn̂g 下門

着是「厦門」、照詞源寫做「下門」、無負面意味。請看「Ē-mn̂g」(語詞)。

ē-piâⁿ, ē-pêⁿ 下平

Chhiáⁿ khòaⁿ "piâⁿ-siaⁿ." 請看「piâⁿ-siaⁿ」。

gí-khì-sû 語氣詞

Chi̍t ê sû-lūi, Tiuⁿ Jū-hông PE̍H-ŌE SIÓ SÛ-TIÁN siá "語氣助詞" (Tiong-gí), Ông Io̍k-tek "台湾語常用語彙" (Ji̍t-gí) siá "語気詞." "·La," "·ne," "·ho͘ⁿ" sī gí-khì-sû. Pún-cho͘ gí-sû tāi-thé-siōng tòe PE̍H-ŌE SIÓ SÛ-TIÁN teh hun-lūi. 一个詞類、張裕宏《白話小詞典》寫「語氣助詞」(中語)、王育德《台湾語常用語彙》(日語)寫「語気詞」。「啦」「呢」(·ne)「𠳝」(·ho͘ⁿ)是語氣詞。本組語詞大体上綴《白話小詞典》塊分類。

gōa-jī 外字

Tio̍h sī kā gōa-bûn (bô pau-hâm "pòaⁿ gōa-bûn" ê Hàn-bûn) chìn-kháu ê jī á-sī iōng-jī. "Lâng án-chóaⁿ siá, lán tio̍h án-chóaⁿ siá" hit khoán khài-liām. Khah chē sī chìn-kháu gōa-lâi sû ê sî, chò chi̍t khùn chìn-kháu hit ê sû chāi goân-bûn ê iōng-jī. Kí-lē: "阿爸" (a-pa) āu jī; "一時的" (it-sî-te̍k) bóe jī; "都無塊怣" (to bô teh gōng) thâu jī. "Ta̍t" (達、值; chhiáⁿ khòaⁿ) siá chòe 值 ·jī sī lē-gōa. Lán só͘ kóng ê "gōa-jī" phēng KAM JĪ-TIÁN só͘ kóng ê "gōa-jī" khah khoah. 着是共外文(無包含 "半外文" 个漢文)進口个字亞是用字。「人按盞寫、咱着按盞寫」彼欵概念。恰多是進口外來詞个時、做一困進口彼个詞在原文个用字。舉例。「阿爸」後字。「一時的」(it-sî-tek)尾字。「都無塊怣」頭字。「Ta̍t」(達、值、請看)寫做「值」字是例外。咱所講个「外字」並《甘字典》所講个「gōa-jī」恰濶。

gú-khì-sû 語氣詞

Chhiáⁿ khoàⁿ "gí-khì-sû." 請看「gí-khì-sû」。

hái-gōa 海外

Tio̍h sī Tâi-oân kap Phêⁿ-ô͘ í-gōa ê só͘-chāi. 着是台灣甲澎湖以外个所在。

Hái-jī 海字

Tio̍h sī khoah-gī ê Tâi-bûn ka-kī chō ê jī. Ū ê chhin-chhiūⁿ 𨑨 (chhit-) ·jī 迌 (-thô) ·jī, hām jī-hêng to kan-ta Tâi-bûn chiah ū. Khah chē chhin-chhiūⁿ 厝 (chhù) ·jī, jī-hêng Hàn-bûn chāi-chá tio̍h ū, m̄-koh Tâi-bûn 厝 ·jī kap Hàn-bûn 厝 (chhò͘) ·jī lūn im lūn gī lóng bô siáⁿ koan-hē, lán mā oh-tit chèng-bêng Tâi-bûn 厝 ·jī sī chham-khó Hàn-bûn 厝 ·jī chō ·ê. Chia ê jī sio̍k Tâi-oân Hái-kiap; lán kā in hō chò "Hái-jī." Chit ê khài-liām hām Oa̍t-lâm ê CHỮ NÔM (字喃) tùi-tâng. 着是濶義个台文加忌造个字。有个親像「𨑨」字「迌」字、含字形都干礁台文即有。恰多親像「厝」字、字形漢文在早着有、不閣台文「厝」字甲漢文「厝」(chhò͘)字論音論義朗無省關係、咱嗎惡得証明台文「厝」字是參考漢文「厝」字造个。者个字屬台灣海峽。咱共因号做「海字」。只个概念含越南个『CHỮ NÔM』(字喃)對同。

Hàn-bûn (e̍h) 漢文 (狹)

Tio̍h sī tang-A thong-hêng chheng-gōa tang ê su-bīn-gí; "tang-A ê La-teng bûn." I ū it-tì ê gí-hoat kap iōng-sû. Sù-su Ngó͘-keng sī Hàn-bûn, Tâi-oân tāi-Chheng sî-tāi ê khè-jī mā sī Hàn-bûn. Hàn-bûn m̄-sī Hoa-bûn, mā m̄-sī "Hàn-gí." "Hàn-bûn" bat ū khah khoah ê tēng-gī, m̄-koh choân tang-A "Hàn-bûn" (Oa̍t-lâm-gí HÁN VĂN; Ji̍t-gí かんぶん) chit ê miâ-sû chāi-lâi chú-iàu sī teh kóng chit hō "tang-A ê La-teng bûn." Lán chia mā choan sú-iōng chit ê tēng-gī. Tiong-hoa tì-sek thé-chè kā "Hàn-bûn" ê miâ hùi-hùi ·khì, kā e̍h-gī ê Hàn-bûn siu tòa "Tiong-bûn" lāi-té, hō chò "bûn-giân-bûn." 着是東亞通行千外冬个書面語、「東亞个拉丁文」。伊有一致个語法甲用詞。四書五經是漢文、台灣大清時代个契字嗎是漢文。漢文不是華文、嗎不是「漢語」。「漢文」八有卡濶个定義、不閣全東亞「漢文」(Hàn-bûn、越南語 HÁN VĂN、日語かんぶん)只个名詞在來主要是塊講只号「東亞个拉丁文」。咱者嗎專使用只个定義。中華智識体制共「漢文」个名廢廢去、共狹義个漢文收帶「中文」內底、号做「文言文」。

Hàn-bûn chioh-sû 漢文借詞

Ti̍t-chiap kā Hàn-bûn chioh ê gí-sû, bô lūn kàn-chiap sû-goân. Kà-nā Hàn-bûn bô kháu-gí, Hàn-bûn chioh-sû tiāⁿ-tio̍h ùi su-bīn lâi. 直接共漢文借个語詞、無論間接詞原。甲那漢文無口語、漢文借詞定着對書面來。

Hàn-bûn im 漢文音

Tio̍h sī iōng teh tha̍k Hàn-bûn ê Tâi-gí jī-im, lán éng-chūn kóng ê "tha̍k-chheh im" á-sī "bûn-im." Taⁿ kà-nā Tâi-bûn mā ū chheh kap bûn-chiuⁿ, Tâi-gí ê jī-im lóng-chóng sī "bûn-im," "tha̍k-chheh im"; án-ne, "iōng teh tha̍k Hàn-bûn ê im" ài hō chò "Hàn-bûn im" á-sī "Hàn-im" chiah tio̍h. Oa̍t-lâm-gí ê "Hàn-Oa̍t im" (ÂM HÁN VIỆT, 音漢越) kap Ji̍t-gí ê "Hàn-im" (かんおん、漢音), lūn kong-lêng ā hó, lūn sán-seng ā hó, lóng kap Tâi-gí ê Hàn-bûn im tùi-tâng. 着是用塊讀漢文个台語字音、咱永𢙨講个「讀册音」亞是「文音」。今甲那台文嗎有册甲文章、台語个字音朗總是「文音」「讀册音」。按呢「用塊讀漢文个音」愛号做「漢文音」亞是「漢音」即着。越南語个「漢越音」(音漢越、ÂM HÁN VIỆT)甲日語个「漢音」(かんおん)、論功能也好、論産生也好、朗甲台語个漢文音對同。

Hàn-bûn-jī 漢文字

Chhiáⁿ khòaⁿ "Hàn-jī" (e̍h). 請看「Hàn-jī」(狹)。

Hàn-im 漢音

Chhiáⁿ khòaⁿ "Hàn-bûn im." Kā i hō chò "Hàn-im" sī ū chham-khó Ji̍t-gí-ha̍k. Tō͘ Kiàn-hong Sian-seⁿ ê tù-chok mā ū kā Hàn-bûn im hō chò "漢音." 請看「漢文音」。共伊号做「漢文」是有參考日語學。杜建坊先生个著作嗎有共漢文音号做「漢音」。

Hàn-jī (e̍h) 漢字 (狹)

Tio̍h sī Hàn-bûn ê jī. Chhiáⁿ khòaⁿ "Hàn-bûn" kap "Hàn-jī" (khoah). 着是漢文个字。請看「Hàn-bûn」甲「Hàn-jī」(濶)。

Hàn-jī (khoah) 漢字 (濶)

Tio̍h sī e̍h-gī ê Hàn-jī (Hàn-bûn ê jī) koh kah pa̍t ê gí-bûn the̍h e̍h-gī ê Hàn-jī chò té, khò chioh-im, chioh-gī (hùn-iōng), á-sī chō jī lâi iok-sok ê pún-thó͘ jī. Ji̍t-gí-ha̍k só͘ kóng ê Hàn-jī (かんじ) it-poaⁿ sī khoah-gī ·ê. Oa̍t-lâm-gí-ha̍k só͘ kóng ê Hàn-jī (CHỮ HÁN) it-poaⁿ sī e̍h-gī ·ê. Tâi-oân siā-hōe teh kóng ê "Hàn-jī," ì-sù khah óa Ji̍t-gí-ha̍k ê tēng-gī. Pún-cho͘ tùi chit 2 hāng tēng-gī bô ì-kiàn, m̄-koh ūi-tio̍h phiah-bián gō͘-hōe, tī chia kan-na e̍h-gī ê Hàn-jī lán chiah ka hō chò "Hàn-jī." 着是狹義个漢字(漢文个字)閣甲別个語文宅狹義个漢字做底、靠借音・借義(訓用)亞是造字來約束个本土字。日語學所講个漢字(かんじ)一般是濶義个。越南語學所講个漢字(𡨸漢、CHỮ HÁN)一般是狹義个。台灣社會塊講个「漢字」、意思卡倚日語學个定義。本組對只二項定義無意見、不閣爲着僻免誤會、治者干礁狹義个漢字咱即皆号做「漢字」。

Hé-chheⁿ Tiong-kok jī 火星中國字

Chhiáⁿ khòaⁿ "Hóe-chheⁿ Tiong-kok jī." 請看「Hóe-chheⁿ Tiong-kok jī」。

hiat-iân 血緣

Tio̍h sī Eng-gí COGNACY. Chhiáⁿ khòaⁿ "kāng-goân." 着是英語『COGNACY』。請看「kāng-goân」。

hiat-iân Hàn-bûn-jī 血緣漢文字

Chhiáⁿ seng khoàⁿ "hiat-iân," "Hàn-bûn," kap "Hàn-jī" (khoah). Ká-sú kóng Tâi-gí sû-sò͘ Y kap Téng-kó͘ á-sī Tiong-kó͘ Chi-ná-gí sû-sò͘ X ū hiat-iân, á X chāi Téng-Tiong-kó͘ Hàn-bûn siá chò x ·jī, án-ne x ·jī tio̍h sī Y ê hiat-iân Hàn-bûn-jī. Hiat-iân Hàn-bûn-jī bô it-tēng sī chó͘-iân Hàn-bûn-jī. Chó͘-iân Hàn-bûn-jī it-tēng sī hiat-iân Hàn-bûn-jī. Tùi Tâi-bûn ê su-siá lâi kóng, hiat-iân Hàn-bûn-jī ê ì-gī chiàu-kóng chin iú-hān. 請先看「血緣」「漢文」甲「漢字」(濶)。假使講台語詞素Y甲頂古亞是中古支那語詞素X有血緣、啞X在頂中古漢文寫做x字、按呢x字着是Y个血緣漢文字。血緣漢文字無一定是祖緣漢文字。祖緣漢文字一定是血緣漢文字。對台文个書寫來講、血緣漢文字个意義照講眞有限。

Hō-ló-gí, Hō-ló-gú 和老語

Chhiáⁿ khòaⁿ "Ho̍h-ló-gí"... "*Hô-ló" sī chù m̄-tio̍h tiāu, kiōng-sî-te̍k bô ha̍h Tâi-gí ê im, koàn-sî-te̍k bô ha̍h sû-goân. Siá "Hō-ló" mā bô ha̍h sû-goân, m̄-koh ū ha̍h Tâi-gí ê im, kui châng hó-hó. 請看「Ho̍h-ló-gí」。「*Hô-ló」是注不着調、共時的無合台語个音、貫時的無合詞源。寫「Hō-ló」嗎無合詞源、不閣有合台語个音、歸叢好好。

hoâiⁿ-tiāu 橫調

Iā hō chò "piàn-tiāu," "choán-tiāu." Kú-lē: "Thiⁿ o͘-o͘," thâu chi̍t ê "o͘-" kap tē 2 ê "-o͘," siaⁿ-tiāu thiaⁿ ·khí ·lâi bô-kāng. Thâu chi̍t ê sī tē 1 tiāu ê hoâiⁿ-tiāu ("piàn-tiāu"), tē 2 ê sī kāng hit tiāu tē 1 tiāu ê ti̍t-tiāu ("pún-tiāu"). Tāi-gí "7 ê siaⁿ-tiāu" sī 7 ê "tiāu-ūi" (Eng-gí "TONEME"), múi chi̍t ê tiāu-ūi ū 2 ê "tiāu-hêng." Che sī Tâi-gí kap chi̍t-kóa chhù-piⁿ-á-gí chiah ū ê hiān-siōng, bô hoat-tō͘ àn Tiong-kok-gí á-sī pa̍t ê "ū kok-ka" ê gí-giân ê lí-lūn lâi kái-soeh. Kó͘-chá ū ê tha̍k-chheh lâng "tiōng bûn kheng ōe" kiam "tan-jī ûi pún," kā tha̍k tan-jī ê tiāu-hêng hō chò "pún-tiāu." M̄-koh lán chū-jiân ē sióng-siōng kóng goân-pún sī seng ū "pún-tiāu," liáu-āu chiah sán-seng "piàn-tiāu." Tāi-chì kám sī án-ne, lán kàu-taⁿ bô chèng-kù. Hin lāi-bīn koh chhàng chi̍t ê chin khiàm chèng-bêng ê siat-sióng, tio̍h sī "Tâi-gí ùi kó͘-chá Hàn-gí lâi." ("Hàn-gí" sī siáⁿ-hòe?) Kà-nā "piàn-tiāu" kap "pún-tiāu" bô-iáⁿ sī "piàn"-tiāu kap "pún"-tiāu, jî-chhiáⁿ án-ne kóng gâu sán-seng gō͘-kái, lán chiām-sî kā i hō chò "hoâiⁿ-tiāu," "ti̍t-tiāu." 也号做「變調」「轉調」。擧例。「天烏烏」頭一个「烏」甲第二个「烏」、聲調听起來無仝。頭一个是第一調个橫調(變調)、第二个是仝許調第一調个直調(本調)。台語「七个聲調」是七个「調位」(英語 TONEME)、每一个調位有二个「調形」。此是台語甲一卦厝邊仔語即有个現象、無法度按中國語亞是別个「有國家」个語言个理論來解說。古早有个讀册人「重文輕話」兼「單字爲本」、共讀單字个調形号做「本調」。不閣咱自然會想像講原本是先有「本調」、了後即産生「變調」。代志咁是按呢、咱到今無証據。興內面閣汆一个眞欠証明个設想、着是「台語對古早漢語來」。(「漢語」是省貨~)甲那「變調」甲「本調」無影是「變」調「本」調、而且按呢講爻産生誤解、咱暫時共伊号做「橫調」「直調」。

hoān-sû 範詞

Chi̍t ê sû-lūi, mā hō chò "liōng-sû." Lán tòe Ông Io̍k-tek "台湾語常用語彙" (Ji̍t-gí) kóng "範詞." Gô͘ Siú-lé "閩台方言史資料研究叢刊" (Tiong-gí) mā ū kóng "範詞." Hoān-sû tiāⁿ-tiāⁿ kap "liōng" bô-tī-tāi, pí-jû kóng "tāi-chì tōa-tiâu" hit ê "tiâu," á-sī "chit chân tāi-chì" hit ê "chân." M̄-koh pún-cho͘ gí-sû tāi-thé-siōng tòe Tiuⁿ Jū-hông PE̍H-ŌE SIÓ SÛ-TIÁN teh hun-lūi. 一个詞類、嗎号做「量詞」。咱綴王育德《台湾語常用語彙》講「範詞」。吳守禮《閩台方言史資料研究叢刊》(中語)嗎有講「範詞」。範詞定定甲「量」無治代、比如講「代志大條」許个「條」、亞是「只層代志」許个「層」。不閣本組語詞大体上綴張裕宏《白話小詞典》塊分類。

Hóe-chheⁿ Tiong-kok jī 火星中國字

Tio̍h sī chiàu Tiong-kok-gí ê jī-im chioh jī khì siá pa̍t ê gí-giân, pí-lūn kóng Tâi-gí á-sī Eng-gí. Hóe-chheⁿ Tiong-kok jī sio̍k Tiong-kok-gí. Hóe-chheⁿ Tiong-kok jī m̄ sī chèng-siông ê chioh im jī (khá-nah). 着是照中國語个字音借字去寫別个語言、比論講台語亞是英語。火星中國字屬中國語。火星中國字不是正常个借音字(卡那)。

Ho̍h-ló-gí, Ho̍h-ló-gú 和老語

Tang A, Tang-lâm A ê chi̍t cho͘ (m̄ sī chi̍t ê) gí-giân, pau-hâm khoah-gī ê Tâi-gí, pau-hâm Tiô-chiu-gí, pau-hâm Hái-hong, Lio̍k-hong ê "HA̍K-LÁU" ōe. Iōng bûn-jī piáu-ta̍t ê sî, iā hō chò "Ho̍h-ló-bûn." Ho̍h-ló-gí "PERSON" kóng "lâng" á-sī "NÂNG"; "HE; SHE" kóng "i"; "WIFE" kóng "bó͘" á-sī "BÓU." "Ho̍h-ló" ê sû-goân chiàu-kóng sī Kheh-gí "HO̍K-LÓ." "Ho̍h-ló lâng," "Ho̍h-ló ōe" chiah-ê miâ-sû, it-poaⁿ kan-na khiā óa Kheh-lâng chng ê lâng chiah thiaⁿ ē koàn-sì. 東亞・東南亞个一組(不是一个)語言、包含濶義个台語、包含潮州語、包含海豐・陸豐个『學老』(HA̍K-LÁU)話。用文字表達个時、也号做「和老文」。和老語「PERSON」講「lâng」亞是「NÂNG」、「HE、SHE」講「i」、「WIFE」講「bó͘」亞是「BÓU」。「Ho̍h-ló」个詞源照講是客語「HO̍K-LÓ」(學老)。「和老人」「和老話」者个名詞、一般干礁竪倚客人庄个人即听會慣勢。

hûiⁿ-tiāu 橫調

Chhiáⁿ khòaⁿ "hoâiⁿ-tiāu." 請看「hoâiⁿ-tiāu」。

hùn-iōng-jī 訓用字

Tio̍h sī chiàu chi̍t jī siong-koan ê "gī," bô chhap hit jī ê im, kā hit jī "chioh" khì siá bó͘-mih gí-sû á-sī sû-sò͘. Iā hō chò "hùn-tho̍k-jī," "chioh-gī-jī." "Lâng" siá chò 人 (jîn) ·jī, "chi̍t" siá chò 一 (it) ·jī, "m̄" siá chò 不 (put) ·jī: chiah-ê lóng sī hùn-iōng-jī. Tiong-kok-gí hùn-iōng-jī iōng khah chió; Ji̍t-gí iōng chiâⁿ chē; Tâi-gí iōng bē chió. Tâi-bûn, Ji̍t-bûn, Tiong-bûn, Eng-bûn ê Ìn-tō͘ sò͘-jī "1," "2," "3," mā sī hùn-iōng-jī. 着是照一字相關个「義」、無揷許字个音、共許字「借」去寫某乜語詞亞是詞素。也号做「訓讀字」「借義字」。「Lâng」寫做「人」字、「chi̍t」寫做「一」字、「m̄」寫做「不」字、者个朗是訓用字。中國語訓用字用恰少。日語用成多。台語用袂少。台文・日文・中文・英文个印度數字「1」「2」「3」、嗎是訓用字。

im-hû 音符

Tio̍h sī hêng-seng-jī lāi-té piáu im ê goân-sò͘. 着是形聲字內底表音个元素。

jī-bīn im 字面音

Bó͘-mih gí-sû siá chò jī liáu-āu, bat jī ê lâng nā chiàu jī-im chiong hit ê gí-sû tha̍k cháu-cheng ·khì, chit khoán choa̍h-im lán chiām-sî kā hō chò "jī-bīn im." Tē-hō-miâ siōng gâu seⁿ jī-bīn im. Jī-bīn im tiāⁿ-tiāⁿ "khit-chia̍h kóaⁿ biō-kong," oân-choân tāi-thè goân-té ê im. Nā án-ne, bóe-·á hâm hit ê im sī jī-bīn im to pháiⁿ chèng-bêng. Chhiáⁿ khòaⁿ "Phêⁿ-ô͘." Chù-ì, Tâi-jī Chhân "jī-bīn im" chit ê phiau-á kan-ta tāi-piáu kóng hit ê gí-sû tāi-khài ū 1 ê im sī jī-bīn im. Lēng-gōa, "jī-bīn im" bô pau-hâm thàu-kòe gōa-bûn só͘ sán-seng ê im kap sû, chhin-chhiūⁿ "Ko-hiông." 某乜語詞寫做字了後、八字个人那照字音將彼个語詞讀走爭去、只欵咀音咱暫時共号做「字面音」。地号名上爻生字面音。字面音定定「乞食赶廟公」、完全代替原底个音。那按呢、尾仔含彼个音是字面音都歹証明。請看「Phêⁿ-ô͘」。注意、台字田「字面音」只个標仔干礁代表講彼个語詞大概有一个音是字面音。另外、「字面音」無包含透過外文所産生个音甲詞、親像「Ko-hiông」。

jī-hêng 字形

Kóng khah pe̍h ·le, tio̍h sī "jī," m̄-koh nā pún-cho͘ ê iōng-sû, kú-lē: 台 (tâi), 臺, 䑓 m̄ sī bô kāng jī, sī "kāng jī koh hêng"; á 臺 kap 䑓 sī "kāng jī óa hêng," 2 pêng ê cheng-chha bē su jī-kut bô kāng niā-niā. Chhiáⁿ khòaⁿ "jī-kut," "jī-thé." 講恰白礼、着是「字」、不閣本組个用詞、舉例、『台』(tâi)『臺』『䑓』不是無仝字、是「仝字各形」。夭『臺』『䑓』是「仝字倚形」、二平个爭差袂輸字骨無仝定定。請看「jī-kut」「jī-thé」。

jī-kut 字骨

Tio̍h sī Eng-gí "FONT," Tiong-kok-gí "字型," Ji̍t-gí "フォント." Lán kā i chhì-e̍k chò "jī-kut." Che sī kū-sû sin-iōng. TÂI-JI̍T ū siu "jī-kut," chù "筆勢。字體。書方。書風。"... Kóng "jī-hêng" á-sī "jī-thé" káⁿ-ná mā ē-thong, m̄-koh "jī-hêng," "jī-thé" ì-sù to-goân, ài khò chêng-kéng hun-pia̍t. Lán koh ū pa̍t ê khài-liām ài iōng "jī-hêng" kap "jī-thé" lâi piáu-ta̍t. Chhiáⁿ khòaⁿ "jī-hêng" kap "jī-thé." 着是英語「FONT」、中國語『字型』、日語『フォント』。咱共伊試譯做「字骨」。此是舊詞新用。《台日》有收「字骨」、注『筆勢。字體。書方。書風。』講「字形」亞是「字体」敢那嗎會通、不閣「字形」「字体」意思多元、愛靠情境分別。咱閣有別个概念愛用「字形」甲「字体」來表達。請看「jī-hêng」甲「jī-thé」。

jī-lí 字理

Tio̍h sī iōng-jī ê goân-lí. Kú-lē: Hôa-Tâi-Lô (Tiong-hôa Tâi-Lô) kap chāi-lâi ê Tâi-Lô (Pe̍h-ōe-jī), iōng-jī koh-iūⁿ, m̄-koh iōng-jī ê goân-lí beh-óa beh-óa, cheng-chha chāi-tī piáu-bīn. Nā Hôa-Tâi Kàu-io̍k-pō͘ só͘ chhoân ê Tiong-sek Tang-A-jī, he kap chāi-lâi ê Tang-A-jī m̄-nā jī koh-iūⁿ, iōng-jī ê goân-lí mā thiⁿ chha kap tē. 着是用字个原理。舉例。華台羅(中華台羅)甲在來个台羅(白話字)、用字各樣、不閣用字个原理卜倚卜倚、爭差在治表面。那華台教育部所拴个中式東亞字、彼甲在來个東亞字不那字各樣、用字个原理嗎天差甲地。

ji̍p-siaⁿ 入聲

Hoàn Tang-A Tang-lâm-A ê tiāu-lūi, éng-éng hun chò téng-ji̍p (~tē 4 tiāu) kap ē-ji̍p (~tē 8 tiāu). Téng-ji̍p mā ū hō chò "chiūⁿ-ji̍p," "im-ji̍p," "D1." Ē-ji̍p mā ū hō chò "iông-ji̍p" (iâng-ji̍p), "D2." Chhiáⁿ khòaⁿ "chiūⁿ-siaⁿ." 汎東亞・東南亞个調類、永永分做「頂入」(~第四調)甲「下入」(~第八調)。頂入嗎有号做「上入」「陰入」「D1」。下入嗎有号做「陽入」「D2」。請看「chiūⁿ-siaⁿ」。

Ji̍t-gí chioh-sû 日語借詞

Ti̍t-chiap (á-sī thàu kòe Hàn-bûn) kā Ji̍t-gí chioh ê gí-sû, bô lūn kàn-chiap sû-goân, bô lūn àn kháu-gí á-sī su-bīn. 直接(亞是透過漢文)共日語借个語詞、無論間接詞原、無論按口語亞是書面。

Ji̍t-gú chioh-sû 日語借詞

Chhiáⁿ khòaⁿ "Ji̍t-gí chioh-sû."

ká-bêng 假名

Chhiáⁿ khòaⁿ "ká-chià-jī." 請看「ká-chià-jī」。

ká-chià-jī 假借字

Tio̍h sī chiàu chi̍t jī ê im, bô chhap hit jī siong-koan ê "gī," kā hit jī "chioh" khì siá bó͘-mih gí-sû á-sī im-chat. Iā hō chò "chioh-im-jī," "ká-bêng." 查某 2 jī sī ká-chià-jī, 台灣 2 jī sī ká-chià-jī. Ji̍t-gí ê "Bān-hio̍h ká-bêng" (万葉仮名、まんようがな) mā sī ká-chià-jī, lō͘-bóe chìn-hòa chò hiān-tāi ê Pêng-ká-bêng (hi-lá-gá-nah), Phiàn-ká-bêng (kha-tá-ká-nah). Ká-chià-jī kap Hóe-chheⁿ-jī sī chám-jiân bô-kâng ê khài-liām. 着是照一字个音、無揷許字相關个「義」、共許字「借」去書寫某乜語詞亞是音節。也号做「借音字」「假名」。「查某」二字是假借字。「台灣」二字是假借字。日語个「萬葉假名」(万葉仮名、まんようがな)嗎是假借字、路尾進化做現代个平假名(ひらがな)片假名(カタカナ)。假借字甲火星字是斬然無仝个概念。

kài-sû 介詞

Chi̍t ê sû-lūi, Tiuⁿ Jū-hông PE̍H-ŌE SIÓ SÛ-TIÁN siá "介詞/前置詞" (Tiong-gí)." "Góa kā lí kóng" hit ê "kā" kap "ài kà chhiau-kòe" hit ê "kà" sī kài-sû. Pún-cho͘ gí-sû tāi-thé-siōng tòe PE̍H-ŌE SIÓ SÛ-TIÁN teh hun-lūi. 一个詞類、張裕宏《白話小詞典》寫「介詞/前置詞」(中語)。「我共汝講」許个「共」甲「愛甲超過」許个「甲」(到)是介詞。本組語詞大体上綴《白話小詞典》塊分類。

kāng-goân 仝原

Tio̍h sī Eng-gí COGNATE, á-sī Hân-gí 동계의 (同系─). Ká-sú kóng bó͘-mih giân-gí bó͘-mih sû-sò͘ Y ùi bó͘-mih giân-gí bó͘-mih sû-sò͘ X lâi, á bó͘-mih giân-gí bó͘-mih sû-sò͘ Z mā ùi X lâi, lán kóng Y kap Z (kap X) kāng-goân. Chhin-chhiūⁿ Tâi-gí "m̄" (不) kap Kheh-gí M̀; Tâi-gí "lâng" (人) kap Tiô-chiu-gí NÂNG; Tâi-gí "soāiⁿ-" (檨) kap Oa̍t-lâm-gí XOÀI; Tâi-gí "sap-bûn" (雪文) kap Eng-gí SOAP; Tâi-gí "sńg" kap Tâi-gí "sóng"...... Chit 5 cho͘ lóng kāng-goân, tān-sī bô thâu bô bóe, bô tit-hē ê koan-hē. 着是英語『COGNATE』、亞是韓語『동계의』(同系─)。假使講某乜言語某乜詞素Y對某乜言語某乜詞素X來、夭某乜言語某乜詞素Z嗎對X來、咱講Y甲Z仝原。親像台語「m̄」(不)甲客語『M̀』。台語「lâng」(人)甲潮州語『NÂNG』。台語「soāiⁿ-」(檨)甲越南語『XOÀI』。台語「sap-bûn」(雪文)甲英語『SOAP』。台語「sńg」甲台語「sóng」(爽)。只五組朗仝原、但是無頭無尾・無直系个關係。

kap-im 合音

Tio̍h sī bó͘-mih gí-sû khah kán-séng, kiám im-chat ê im. Ū tang-sî-á khah-chá hit ê chiâu-chn̂g ê im ē bô ·khì, kui-ê hō͘ kap-im tāi-thè. Kú-lē: "hông" sī kap-im, "hō͘" kap "lâng" kap ·khí-·lâi sán-seng ·ê. Chhiáⁿ khòaⁿ "séng-im." 着是某乜語詞卡簡省・減音節个音。有冬時仔卡早許个樵全个音會無去、歸个乎合音代替。擧例。「逢」(hông)是合音、「乎」甲「人」合起來産生个。請看「séng-im」。

kè-ki-jī 過枝字

Chhiáⁿ khòaⁿ "kòe-ki-jī." 請看「kòe-ki-jī」。

Khi-mó͘-chih thé 起毛志体

Pe̍h-ōe-jī chāi-lâi só͘ iok-sok ê chi̍t hāng chè-tō͘, hō͘ tan-sû m̄ bián chù tiāu, kan-ta sû-bóe kah chi̍t jī "h" chò kì-hō. Chit hāng chè-tō͘ chāi-lâi iōng teh siá thàn-sû, gí-khì-sû. Lō͘-bóe koh the̍h lâi siá Ji̍t-gí, Eng-gí chioh-sû. Pí-lūn kóng gí-khì-sû "ŏ͘," "ō͘" chāi-lâi siá chò "o͘h" khah chē. "O͘h" bô it-tēng tē 4 tiāu; hit jī "h" tāi-piáu kóng chit ê sû bô chù tiāu. Kāng khoán, "khi-mó͘-chih" kan-ta 1 ê im, bô khiuⁿ-kháu chha, m̄-koh ū lâng kā i siá chò "khi-mo͘-chih," bô chù tiāu. Chit ê chè-tō͘ lán seng kā i hō chò "Khi-mó͘-chih thé." Chù-ì, sû-bóe "-m," "-n," "-ng," "-p," "-t," "-k" ê sû bô tè kah "h," m̄-koh 1950 nî-tāi ê bûn-chiuⁿ nā siá "Bu-lun" (cho̍k-miâ), he oân-ná chin ū khó-lêng bô chù tiāu ( ≈ bô it-tēng chêng-āu chat tē 1 tiāu). Pún-cho͘ pêng-sò͘ bô iōng Khi-mó͘-chih thé, nā ū beh lī-iōng á-sī kì-su̍t ê sî, chiah seng tǹg 2 lúi jī-hoe (**) tiàm thâu-chêng. 白話字在來所約束个一項制度、乎單詞不免注調、干礁詞尾甲一字『h』做記号。只項制度在來用塊寫嘆詞・語氣詞。路尾閣宅來寫日語・英語借詞。比論講語氣詞「ŏ͘」「ō͘」在來寫做『o͘h』恰多。『O͘h』無一定第四調。彼字『h』代表講只个詞無注調。仝欵、「khi-mó͘-chih」干礁一个音、無腔口差、不閣有人共伊寫做『khi-mo͘-chih』、無注調。只个制度咱先共伊号做「起毛志体」。注意、詞尾「-m」「-n」「-ng」「-p」「-t」「-k」个詞無處甲『h』、不閣一九五〇年代个文章那寫『Bu-lun』(族名)、彼丸那眞有可能無注調(~無一定前後節第一調)。本組平素無用起毛志体、那有卜利用亞是記述个時、即先頓二蕊字花(**)店頭前。

khì-siaⁿ 去聲

Hoàn Tang-A Tang-lâm-A ê tiāu-lūi, éng-éng hun chò téng-khì (~tē 3 tiāu) kap ē-khì (~tē 7 tiāu). Téng-khì mā ū hō chò "chiūⁿ-khì," "im-khì," "C1," "B1." Ē-ji̍p mā ū hō chò "iông-khì" (iâng-khì), "C2," "B2." Chhiáⁿ khòaⁿ "chiūⁿ-siaⁿ." 汎東亞・東南亞个調類、永永分做「頂去」(~第三調)甲「下去」(~第七調)。頂去嗎有号做「上去」「陰去」「C1」「B1」。下去嗎有号做「陽去」「C2」「B2」。請看「chiūⁿ-siaⁿ」。

kì-su̍t-sèng ·ê 記述性个

Chú-iàu teh kì gí-bûn ê hiān-siōng ê chu-liāu á-sī gián-kiù, Eng-gí kóng "DESCRIPTIVE," Tiong-kok-gí kóng "描述性," Ji̍t-gí kóng "記述的." Lán kā i chhì-e̍k chò "kì-su̍t-sèng ·ê." 主要塊記語文个現象个資料亞是研究、英語講「DESCRIPTIVE」、中國語講『描述性』、日語講『記述的』。咱共伊試譯做「記述性个」。

kiōng-sî ·ê 共時个

Chiam-tùi chi̍t ê sî-chūn (it-poaⁿ sī hiān-chú-sî) ê koan-chhat kap gián-kiù, Eng-gí kóng "SYNCHRONIC," Tiong-kok-gí kóng "共時," Ji̍t-gí kóng "共時的." Lán kā i chhì-e̍k chò "kiōng-sî ·ê." Chhiáⁿ khòaⁿ "koàn-sî ·ê." 針對一个時拵(一般是現此時)个觀察甲研究、英語講「SYNCHRONIC」、中國語講『共時』、日語講『共時的』。咱共伊試譯做「共時个」。請看「koàn-sî ·ê」。

Kńg-tang-gí, Kńg-tang-gú 廣東語

Tio̍h sī Hiong-káng, Ò-mn̂g, Kńg-chiu ê chú-liû-gí, hái-gōa koh hō chò "Oa̍t-gí," "Kóng-hú ōe," "Kńg-chiu ōe." Kóng "Kńg-tang-gí" khah ha̍h hiān-tāi Tâi-oân siā-hōe ê si̍p-koàn. Ji̍t-pún sî-tāi ê "Kńg-tang-gí," lán chiàu hiān-chú-sî ê si̍p-koàn kā i kiò chò "Kheh-gí." 着是香港・澳門・廣州个主流語、海外閣号做「粵語」「廣府話」「廣州話」。講「廣東語」卡合現代台灣社會个習慣。日本時代个「廣東語」、咱照現此時个習慣共伊叫做「客語」。

koàn-sî ·ê 貫時个

Tì-tiōng "thàu sî-kan" ê ián-piàn ê koan-chhat kap gián-kiù (bô-lūn tn̂g-kî té-kî), Eng-gí kóng "DIACHRONIC," Tiong-kok-gí kóng "歷時," Ji̍t-gí kóng "通時的." Lán kā i chhì-e̍k chò "koàn-sî ·ê." Chhiáⁿ khòaⁿ "kiōng-sî ·ê." 致重「透時間」个演變个觀察甲研究(無論長期短期)、英語講「DIACHRONIC」、中國語講『歷時』、日語講『通時的』。咱共伊試譯做「貫時个」。請看「kiōng-sî ·ê」。

Koaⁿ-ōe 官話

Tio̍h sī Eng-gí "MANDARIN." Ji̍t-gí, Tiong-kok-gí, Oa̍t-lâm-gí lóng kóng "官話" (かんわ、GUĀNHUÀ、QUAN THOẠI). Tiong-kok-gí tio̍h sī hiān-tāi kok-ka Tiong-kok só͘ phiau-chún-hòa ê Koaⁿ-ōe. 着是英語「MANDARIN」。日語・中國語・越南語朗講「官話」(かんわ、GUĀNHUÀ、QUAN THOẠI)。中國語着是現代國家中國所標凖化个官話。

Koaⁿ-ōe chioh-sû 官話借詞

Bêng, Chheng sî-tāi ti̍t-chiap (á-sī thàu kòe Hàn-bûn) kā Koaⁿ-ōe chioh ê gí-sû, bô lūn kàn-chiap sû-goân, bô lūn àn kháu-gí á-sī su-bīn. 1910 nî-tāi í-āu chioh ·ê sī "Tiong-gí chioh-sû" (chhiáⁿ khòaⁿ). 明・清時代直接(亞是透過漢文)共官話借个語詞、無論間接詞原、無論對口語亞是書面。一九一〇年代以後借个是「中語借詞」(Tiong-gí chioh-sû、請看)。

kòe-ki-jī 過枝字

Tio̍h sī chiàu khiuⁿ-kháu A chioh im (á-sī soán im-hû) ê jī, sòa ·lo̍h-·lâi khiuⁿ-kháu B mā tòe teh siá hit jī, sui-jiân hit jī (á-sī im-hû) bô ha̍h khiuⁿ-kháu B ê im. Nā Tâi-bûn lâi kóng, khiuⁿ-kháu A B it-poaⁿ sī Choân-khiuⁿ kap Chiang-khiuⁿ. Choân-té ê kòe-ki-jī mā hō chò "pòaⁿ-Koán-jī" (~pòaⁿ Lâm-"koán"). Í-siōng sī su-té-hā kā Tō͘ Kiàn-hong Sian-seⁿ chhéng-kàu ·ê. 着是照腔口A借音(亞是選音符)个字、續落來腔口B嗎綴塊寫許字、雖然許字(亞是音符)無合腔口B个音。那台文來講、腔口AB一般是泉腔甲漳腔。泉底个過枝字嗎号做「半管字」(~半南「管」)。以上是私底下共杜建坊先生請教个。

Lâm-koán 南管

Tio̍h sī Lâm-koán hì-bûn kap Lâm-koán khek-sû. 着是南管戱文甲南管曲詞。

Lô-jī 羅字

Tio̍h sī Lô-má-jī. 着是羅馬字。

Lô-chúi-khe Chiang-chiu Kheh-gí 濁水溪漳州客語

Tio̍h sī Hûn-lîm Lūn-pòe, Jī-lūn, Sai-lê ê Chiang-chiu-té Kheh-gí. Chhiáⁿ khòaⁿ "Chiang-chiu Kheh-gí, -gú." Kāng chit ê ì-sù, Hôa-Tâi ha̍k-chiá phah-sǹg ē kóng "Hûn-lîm Chiàu-an Kheh-gí." Nn̄g hāng lóng m̄ sī siā-hōe iōng-sû. Chù-ì, Lô-chúi-khe Chiang-chiu Kheh-gí chāi-lâi bô iōng Lô-má-jī teh siá. Lán kā chú-liû Kheh-gí Pe̍h-ōe-jī chioh lâi iōng, m̄-koh tiāu-phiat chiàu Ji̍t-pún sî-tāi, Tóng-kok sî-tāi ê iok-sok, iā tio̍h sī tùi-èng Tâi-bûn; kan-ta tē 7 tiāu chiàu Phêⁿ Tek-siu Bo̍k-su ê chiân-lē, iōng îⁿ-kho͘-á. 着是雲林崙背・二崙・西螺个漳州底客語。請看「漳州客語」。仝只个意思、華台學者打算會講「雲林詔安客語」。二項朗不是社會用詞。注意、濁水溪漳州客語在來無用羅馬字塊寫。咱共主流客語白話字借來用、不閣調丿照日本時代・黨國時代个約束、也着是對應台文。干礁第七調照彭德修牧師个前例、用圓篐仔。

Lô-chúi-khe Chiang-chiu Kheh-gú 濁水溪漳州客語

Chhiáⁿ khòaⁿ "Lô-chúi-khe Chiang-chiu Kheh-gí."

Lô-chúi-khe Kheh-gí, Kheh-gú 濁水溪客語

Chhiáⁿ khòaⁿ "Lô-chúi-khe Chiang-chiu Kheh-gí." Che oân-ná m̄ sī siā-hōe iōng-sû. 請看「Lô-chúi-khe Chiang-chiu Kheh-gí」。此丸那不是社會用詞。

Lô-chúi-khoe Chiang-chiu Kheh-gú 濁水溪漳州客語

Chhiáⁿ khòaⁿ "Lô-chúi-khe Chiang-chiu Kheh-gí."

Lô-chúi-khoe Kheh-gú 濁水溪客語

Chhiáⁿ khòaⁿ "Lô-chúi-khe Chiang-chiu Kheh-gí" kap "Lô-chúi-khe Kheh-gí." 請看「Lô-chúi-khe Chiang-chiu Kheh-gí」甲「Lô-chúi-khe Kheh-gí」。

Lū-sòng kó͘-chá chheh 呂宋古早册

Tio̍h sī Liông Pí-tek kóng ê "MANILA INCUNABULA" (Eng-gí). Lán seng kā e̍k chò "Lū-sòng kó͘-chá chheh." Tio̍h sī Lū-sòng (~Hui-li̍p-pin) siōng chá ê chi̍t chúi ìn-soat khan-bu̍t. Nî-tāi tī 16 sè-kí bóe, 17 sè-kí thâu; gí-bûn sī Hok-kiàn ōe-bûn lām Hàn-bûn. 着是龍彼得講个『MANILA INCUNABULA』(英語)。咱先共譯做「呂宋古早册」。着是呂宋(~菲律賓)上早个一水印刷刊物。年代治十六世紀尾・十七世紀頭。語文是福建話文濫漢文。

Ma-ní-lah-gí, Ma-ní-lah-gú 馬尼拉語

Tio̍h sī TAGALOG. Chit ê gí-bûn chēng kàu taⁿ m̄ bat ū chi̍t ê kò͘-tēng ê Hok-kiàn-gí miâ, koh khah mài kóng Tâi-gí miâ. Taⁿ "Siok-bū-gí" (CEBUANO, SUGBUANON) kap "Î-lóng-gí" (ILONGGO) sī ū chiàu tē-pôaⁿ lāi-té siōng tōa ê káng-kháu hō miâ ·ê. Lán chiàu kāng chit ê lí-lō͘ kā TAGALOG hō chò "Ma-ní-lah-gí," á-sī "TAGALOG." Sū-si̍t lán tiàm chia nā thó-lūn tio̍h TAGALOG, chú-iàu lóng mā sī teh lūn Ma-ní-lah to͘-hōe ê TAGALOG. 着是 TAGALOG。只个語文從到今不八有一个固定个福建語名、閣恰勿講台語名。今「宿務語」(CEBUANO、SUGBUANON)甲「怡朗語」(ILONGGO)是有照地盤內底上大个港口号名个。咱照仝只个理路共 TAGALOG 号做「馬尼拉語」、亞是『TAGALOG』。事實咱店者那討論着 TAGALOG、主要朗嗎是塊論馬尼拉都會个 TAGALOG。

Oa̍t-gí, Oa̍t-gú 粵語

Chhiáⁿ khòaⁿ "Kńg-tang-gí." 請看「Kńg-tang-gí」。

Pak-kiaⁿ-gí, Pak-kiaⁿ-gú (khoah) 北京語 (濶)

Tio̍h sī Tiong-kok-gí. Che sī khoah-gī ê Pak-kiaⁿ-gí, sī Tâi-gí sai-khia iōng-sû, m̄-sī "Pak-kiaⁿ chhī-lāi ê ōe." Lán tiàm chia nā kóng tio̍h "Pak-kiaⁿ-gí," pah-hūn-pah sī khoah-gī ·ê. 着是中國語。此是濶義个北京語、是台語私奇用詞、不是「北京市內个話」。咱店者那講着「北京語」、百份百是濶義个。

piâⁿ-siaⁿ, pêⁿ-siaⁿ 平聲

Hoàn Tang-A Tang-lâm-A ê tiāu-lūi, éng-éng hun chò téng-piâⁿ (~tē 1 tiāu) kap ē-piâⁿ (~tē 5 tiāu). Téng-piâⁿ mā ū hō chò "chiūⁿ-piâⁿ," "im-piâⁿ," "A1." Ē-piâⁿ mā ū hō chò "iông-piâⁿ" (iâng-piâⁿ), "A2." Chāi-lâi Choân-gí kóng "piâⁿ-siaⁿ," Chiang-gí kóng "pɛ̂ⁿ-siaⁿ" (~pêⁿ-siaⁿ, HĀ-ENG 608). Tâi-oân-gí kóng "piâⁿ-siaⁿ" khah chē. Chhiáⁿ khòaⁿ "chiūⁿ-siaⁿ." 汎東亞・東南亞个調類、永永分做「頂平」(~第一調)甲「下平」(~第五調)。頂平嗎有号做「上平」「陰平」「A1」。下平嗎有号做「陽平」「A2」。在來泉語講「piâⁿ-siaⁿ」、漳語講「pɛ̂ⁿ-siaⁿ」(~pêⁿ-siaⁿ、《厦英》608)。台灣語講「piâⁿ-siaⁿ」恰多。請看「chiūⁿ-siaⁿ」。

poàn-chhin Hàn-jī 半親漢字

Chhiáⁿ khòaⁿ "chhin-chiâⁿ Hàn-jī." 請看「chhin-chiâⁿ Hàn-jī」。

Pún-tē koa-á 本地歌仔

Á-sī "Gî-lân Pún-tē koa-á," sī Gî-lân chi̍t chióng koa-á-chheh, kap koa-á-hì koan-hē chin bā. Lóng sī chhau-pún. 亞是「宜蘭本地歌仔」、是宜蘭一種歌仔册、甲歌仔戱關係眞峇。朗是抄本。

put-jī-hêng 不二形

Chhiáⁿ khòaⁿ "put-jī-hêng jī." 請看「put-jī-hêng jī」。

put-jī-hêng jī 不二形字

Nā tiān-chú jī á-sī hiān-tāi ìn-soat ê jī, jī-kut kap chhùn-chhioh seng bô lūn, ta̍k jī 心 (sim) ·jī lóng kāng hêng, ta̍k jī 水 (súi) ·jī lóng kāng hêng, ta̍k jī "S" lóng kāng hêng, chi̍t sut-á to bē koh-iūⁿ. Chit khoán kīn-tāi kang-gia̍p jī lán chiām-sî kā hō chò "put-jī-hêng jī." Á nā chhiú-pit jī, khek ê jī, á-sī khah goân-sí ê oa̍h-jī, ta̍k jī 心 ·jī, ta̍k jī 水 ·jī, ta̍k jī "S" lóng sió-khóa bô kāng hêng. Chit khoán put-téng-hêng ê jī, lán chiām-sî kā hō chò "chū-iû-hêng jī" á-sī "chū-iû jī." 那電子字亞是現代印刷个字、字骨甲寸尺先無論、逐字「心」字朗仝形・逐字「水」字朗仝形・逐字『S』朗仝形、一戌仔都袂各樣。只欵近代工業字咱暫時共号做「不二形字」。夭那手筆字・刻个字亞是恰原始个活字、逐字「心」字・逐字「水」字・逐字『S』朗小可無仝形。只欵不等形个字咱暫時共号做「自由形字」亞是「自由字」。

sè-sû 勢詞

Chi̍t ê sû-lūi, Tiuⁿ Jū-hông PE̍H-ŌE SIÓ SÛ-TIÁN siá "擬態詞" (Tiong-gí). Lán chiām-sî ka hō chò "sè-sû." Sè-sû ū "siú ·ù," "hŭ ·ù," "khŏk" ûn-ûn. Pún-cho͘ gí-sû tāi-thé-siōng tòe PE̍H-ŌE SIÓ SÛ-TIÁN teh hun-lūi. 一个詞類、張裕宏《白話小詞典》寫「擬態詞」(中語)。咱暫時皆号做「勢詞」。勢詞有「siú ·ù」「hŭ ·ù」「khŏk」云云。本組語詞大体上綴《白話小詞典》塊分類。

séng-im 省音

Tio̍h sī bó͘-mih gí-sû khah kán-séng ê im, m̄-koh im-chat bô kiám; lán chiām-sî ka hō chò "séng-im." Kú-lē: "Án-ná" kap "án-nóa" sī "án-chóaⁿ" ê séng-im. Chhiáⁿ khòaⁿ "kap-im." 着是某乜語詞卡簡省个音、不閣音節無減。咱暫時皆号做「省音」。擧例。「Án-ná」甲「án-nóa」是「按盞」个省音。請看「kap-im」。

sèng-sû 性詞

Tio̍h sī hêng-iông-sû. Ji̍t-gí, Tiong-kok-gí kóng "形容詞" (けいようし、XÍNGRÓNGCÍ). Oa̍t-lâm-gí kóng "TÍNH TỪ" (性詞). 着是形容詞。日語・中國語講「形容詞」(けいようし、XÍNGRÓNGCÍ)。越南語講「TÍNH TỪ」(性詞)。

sì-kak-jī 四角字

Tio̍h sī siá chò chi̍t tè chi̍t tè, "gōa koân tio̍h pêⁿ khoah" ê bûn-jī. Khoah-gī ê Hàn-jī, Hân-jī (gān-bûn), Pêng-ká-bêng (hi-lá-gá-nah), Phiàn-ká-bêng (kha-tá-ká-nah) kap kó͘-chá ê Se-hā-jī lóng sī sì-kak-jī. Tiong-kok-gí kóng "FĀNGKUÀIZÌ" (方块字). 着是寫做一塊一塊・「若高着平濶」个文字。濶義个漢字、韓字(諺文)、平假名(ひらがな)、片假名(カタカナ)甲古早个西夏字朗是四角字。中國語講『方块字』(FĀNGKUÀIZÌ)。

siaⁿ-soeh-sû, siaⁿ-seh-sû 聲說詞

Chi̍t ê sû-lūi, Tiuⁿ Jū-hông PE̍H-ŌE SIÓ SÛ-TIÁN siá "象聲詞" (Tiong-gí). Lán chiām-sî ka hō chò "siaⁿ-soeh-sû." "Siú ·ù," "hŭ ·ù," "phia̍k," "chhi-chhi chhū-chhū" lóng sī siaⁿ-soeh-sû. Pún-cho͘ gí-sû tāi-thé-siōng tòe PE̍H-ŌE SIÓ SÛ-TIÁN teh hun-lūi. 一个詞類、張裕宏《白話小詞典》寫「象聲詞」(中語)。咱暫時皆号做「聲說詞」。「Siú ·ù」「hŭ ·ù」「phia̍k」「chhi-chhi chhū-chhū」朗是聲說詞。本組語詞大体上綴《白話小詞典》塊分類。

sio̍k-jī 俗字

Chhiáⁿ khòaⁿ "Hái-jī." 請看「Hái-jī」。

sò͘-sû 數詞

Chi̍t ê sû-lūi. "Chi̍t" kha phôe-siuⁿ ê "chi̍t" kap "kúi hòe" ê "kúi" sī sò͘-sû. Pún-cho͘ gí-sû tāi-thé-siōng tòe Tiuⁿ Jū-hông PE̍H-ŌE SIÓ SÛ-TIÁN teh hun-lūi. 一个詞類。「一」奇皮箱个「一」甲「幾歲」个「幾」是數詞。本組語詞大体上綴張裕宏《白話小詞典》塊分類。

Soa-sī Ki-sû 100 砂氏基詞 100

Tio̍h sī Ji̍t-gí スワデシュ・リスト, Tiong-kok-gí 斯瓦迪士核心词, Eng-gí "SWADESH LIST." Kán-tan kóng, sī 100 hāng lí-lūn-siōng siōng tiâu, khah bē khì-hō͘ gōa-lâi-sû tāi-thè ê tiong-sim gí-sû. Koh ū chi̍t ê 200 hāng ê pán-pún. 着是日語『スワデシュ・リスト』、中國語『斯瓦迪士核心词』、英語「SWADESH LIST」。簡單講、是 100 項理論上上條・卡袂去乎外來詞代替个中心語詞。閣有一个 200 項个板本。

Soa-sī Ki-sû 200 砂氏基詞 200

Tio̍h sī Ji̍t-gí スワデシュ・リスト, Tiong-kok-gí 斯瓦迪士核心词, Eng-gí "SWADESH LIST." Kán-tan kóng, sī 200 hāng lí-lūn-siōng siōng tiâu, khah bē khì-hō͘ gōa-lâi-sû tāi-thè ê tiong-sim gí-sû. Koh ū chi̍t ê 100 hāng ê pán-pún. 着是日語『スワデシュ・リスト』、中國語『斯瓦迪士核心词』、英語「SWADESH LIST」。簡單講、是 200 項理論上上條・卡袂去乎外來詞代替个中心語詞。閣有一个 100 項个板本。

Su-bīn 101 書面 101

Tio̍h sī Iûⁿ Ún-giân, Tiuⁿ Ha̍k-khiam, Lâu Kia̍t-ga̍k, Liāu Lē-soat, Tân Tek-hôa in só͘ chip-hêng ê TÂI-GÚ-BÛN GÚ-LIĀU SO͘-CHI̍P KI̍P GÚ-LIĀU-KHÒ͘ ÛI PÚN TÂI-GÚ SU-BĪN-GÚ IM-CHAT SÛ-PÎN THÓNG-KÈ lāi-té, 漢羅 ... 語詞層次 ... 頻率統計 ê pō͘-hūn (https://bit.ly/2LYXfN1), 101 ê siōng siông-iōng ê gí-sû. Chit 101 ê sû chiàm kui ê Hàn-Lô gí-liāu-khò͘ ê 38.9%. Chit cho͘ thóng-kè só͘ iōng ê gí-liāu siong-tùi khah su-bīn, lōe-iông ū siong-tùi khah koân ê pí-lē hām Ki-tok-kàu á-sī chèng-tī kap jîn-khoân siong-koan, m̄-koh sú-iōng-gia̍h siōng koân ê pah-gōa ê gí-sû oân-ná lóng sī Tâi-gí kháu-gí kài siông-iōng ê sû. 着是楊允言・張學謙・劉杰岳・廖麗雪・陳德樺因所執行个《台語文語料庫蒐集及語料庫為本台語書面語音節詞頻統計》內底、「漢羅・語詞層次・頻率統計」个部份(https://bit.ly/2LYXfN1)、一〇一个上常用个語詞。只一〇一个詞占歸个漢羅語料庫个三八・九%。只組統計所用个語料相對卡書面、內容有相對卡高个比例含基督教亞是政治甲人權相關、不閣使用額上高个百外个語詞丸那朗是台語口語介常用个詞。

tāi-bêng-sû 代名詞

Chhiáⁿ khòaⁿ "tāi-sû." 請看「tāi-sû」。

Tâi-bûn 台文

Chhiáⁿ khòaⁿ "Tâi-gí" (e̍h) kap "Tâi-gí" (khoah). 請看「Tâi-gí」(狹)甲「Tâi-gí」(濶)。

Tâi-gí, Tâi-gú (e̍h) 台語 (狹)

Hiān-tāi Tâi-oân kap Phêⁿ-ô͘ chi̍t chióng gí-bûn. Iōng siaⁿ-im piáu-ta̍t ê sî, iā hō chò "Tâi-oân-ōe"; iōng bûn-jī piáu-ta̍t ê sî, iā hō chò "Tâi-bûn." E̍h-gī ê Tâi-gí "PERSON" kóng "lâng"; "HE; SHE" kóng "i"; "WIFE" kóng "bó͘." 現代台灣甲澎湖一種語文。用聲音表達个時、也号做「台灣話」。用文字表達个時、也号做「台文」。狹義个台語「PERSON」講「lâng」、「HE、SHE」講「i」、「WIFE」講「bó͘」。

Tâi-gí, Tâi-gú (khoah) 台語 (濶)

Tio̍h sī "Tâi-oân Hái-kiap-gí." Pún-cho͘ "Tâi-gí" chīn-liōng lâu khí-lâi kóng e̍h-gī ê Tâi-gí. 着是「台灣海峽語」。本組「台語」尽量留起來講狹義个台語。

Tâi Lô 台羅

"Tâi-oân Lô-má-jī" ê kán-chheng, á "Tâi-oân Lô-má-jī" sī chóng-chheng, tiàm chia tēng-gī chò chēng kàu taⁿ iōng teh siá Tâi-bûn ê Lô-má-jī. 「台灣羅馬字」个簡稱、夭「台灣羅馬字」是總稱、店者定義做從到今用塊寫台文个羅馬字。

Tâi-oân Hái-kiap-gí, -gú 台灣海峽語

Óa Tâi-oân Hái-kiap sán-seng ê chi̍t cho͘ (m̄-sī chi̍t ê) gí-giân. Iōng bûn-jī piáu-ta̍t ê sî tio̍h sī "Tâi-oân Hái-kiap-bûn." Tâi-oân Hái-kiap-gí "PERSON" kóng "lâng"; "HE; SHE" kóng "i"; "WIFE" kóng "bó͘." Hái-gōa (pau-hâm Tn̂g-soaⁿ) chin chē lâng kā i hō chò "Hok-kiàn ōe." Hiān-tāi Tiong-kok lâng kā i hō chò "Bân-lâm-gí." 倚台灣海峽産生个一組(不是一个)語言。用文字表達个時着是「台灣海峽文」。台灣海峽語「PERSON」講「lâng」、「HE、SHE」講「i」、「WIFE」講「bó͘」。海外(包含唐山)眞多人共伊号做「福建話」。現代中國人共伊号做「閩南語」。

Tâi-oân Lô-má-jī 台灣羅馬字

Chhiáⁿ khòaⁿ "Tâi Lô." 請看「Tâi Lô」。

tāi-sû 代詞

Chi̍t ê sû-lūi. "Góa," "siáng" (siâng), kap "che" lóng sī tāi-sû. Pún-cho͘ gí-sû tāi-thé-siōng tòe Tiuⁿ Jū-hông PE̍H-ŌE SIÓ SÛ-TIÁN teh hun-lūi. 一个詞類。「我」「仩」甲「此」朗是代詞。本組語詞大体上綴張裕宏《白話小詞典》塊分類。

Tang-A-jī 東亞字

Tio̍h sī tī tang-A sán-seng ê ta̍k chióng jī. E̍h-gī ê Tâi-bûn chāi-lâi ū tang-A-jī kap Lô-má-jī 2 káng bûn-jī. 着是治東亞産生个逐種字。狹義个台文在來有東亞字甲羅馬字二港文字。

Tēⁿ ·sī Kong-lêng-sû 鄭氏功能詞

Tio̍h sī Tēⁿ Liông-úi ·sian-·seⁿ 1984 nî tī "常用虛詞在臺語漢字書面語裏的重要性" (bûn-miâ Tiong-kok-gí, chiàⁿ-bûn Tâi-bûn) lāi-té só͘ kéng-soán hoat-piáu ê chi̍t cho͘ gí-sû: “Chāi Tâi-oân bo̍k-chêng ê chêng-hêng hā, chi̍t ê bô siū kòe gí-giân-ha̍k á-sī bûn-jī-ha̍k hùn-liān ê lâng ài-beh iōng Hàn-jī siá khah ū hē-thóng-hòa ê Tâi-gí, pit-chiá jīn-ûi ē-bīn 3 hāng eng-kai sī khah khó-khò ún-tàng ê hong-hoat. 1. Ha̍k-si̍p chi̍t chióng phiau-im-hoat lâi kì Hàn-jī ê hoat-im. 2. Sûi-sî chhâ-khó sû-tián jī-tián. 3. Seng chi̍p-tiong ha̍k-si̍p siông-iōng hi-sû ê iōng-hoat kap siá-hoat... Nā ū koat-sim beh ha̍k-si̍p iōng Hàn-jī siá Tâi-gí ê lâng chòe hó ài seng iōng chiâⁿ 10 tiám-cheng ê sî-kan khì gián-kiù 100 chó-iū ê iông-īⁿ hūn-loān ê siông-iōng hi-sû... Bô-lūn sím-mih gí-giân hi-sû lóng siōng siông-iōng, siōng-chhiáⁿ sī kù-tiong ê he̍k-sim, sī piáu-sī kù-tiong si̍t-sû chi kan ê koan-hē, kap kù ê kiat-kò͘ ·ê. Hi-sû bô liáu-kái, kù ê ì-gī chiū bô hoat-tō͘ thang liáu-kái...” (Goân-bûn sī Tang-A-jī.) 着是鄭良偉先生一九八四年治《常用虛詞在臺語漢字書面語裏的重要性》(文名中國語、正文台文)內底所揀選發表个一組語詞。『在臺灣目前的情形下,一个無受過語言學抑是文字學訓練的人愛卜用漢字寫卡有系統化的臺語,筆者認爲下面三項應該是卡可靠穩當的方法。1・學習一種標音法來記漢字的發音。2・隨時查考辭典、字典。3・先集中學習常用虛詞的用法甲寫法。⋯若有決心卜學習用漢字寫台語的人最好愛先用成十點鐘的時間去研究一百左右的容易混亂的常用虛詞。⋯無論啥乜語言虛詞攏上常用,尚且是句中的核心,是表示句中實詞之間的關係,甲句的結構的。虛詞無了解,句的意義就無法度通了解⋯』(本站有將鄭教授原文个用字撨做華台教部詞典个用字甲「異用字」。)

téng-chiūⁿ 頂上

Chhiáⁿ khòaⁿ "chiūⁿ-siaⁿ." 請看「chiūⁿ-siaⁿ」。

téng-ji̍p 頂入

Chhiáⁿ khòaⁿ "ji̍p-siaⁿ." 請看「ji̍p-siaⁿ」。

téng-khì 頂去

Chhiáⁿ khòaⁿ "khì-siaⁿ." 請看「khì-siaⁿ」。

Téng-kó͘ Chi-ná-gí 頂古支那語

Tio̍h sī tē 3 sè-kí tāi-Hàn bia̍t-kok chìn-chêng ê Chi-ná chu-gí; Eng-gí "OLD CHINESE." 着是第三世紀大漢滅國進前个支那諸語。英語「OLD CHINESE」。

Téng-kó͘ Hàn-bûn 頂古漢文

Tio̍h sī "Chiàn-kok" sî-tāi kap tāi-Hàn sî-tāi ê Chi-ná bûn. Lūn sî-tāi, chit ê khài-liām tùi-èng "Téng-kó͘ Chi-ná-gí." 着是「戰國」時代甲大漢時代个支那文。論時代、只个概念對應「頂古支那語」。

téng-piâⁿ, téng-pêⁿ 頂平

Chhiáⁿ khòaⁿ "piâⁿ-siaⁿ." 請看「piâⁿ-siaⁿ」。

Téng, Tiong-kó͘ Hàn-bûn 頂・中古漢文

Tio̍h sī Téng-kó͘ Hàn-bûn kap Tiong-kó͘ Hàn-bûn. 着是頂古漢文甲中古漢文。

thàn-sû 嘆詞

Chi̍t ê sû-lūi. "Ó͘ ·ò͘," "hèⁿ" (hehⁿ, hēⁿ) kap "kàn-!" sī thàn-sû. Pún-cho͘ gí-sû tāi-thé-siōng tòe Tiuⁿ Jū-hông PE̍H-ŌE SIÓ SÛ-TIÁN teh hun-lūi. 一个詞類。「Ó͘ ·ò͘」「hèⁿ」(hehⁿ、hēⁿ)甲「諫」(kàn-!)是嘆詞。本組語詞大体上綴張裕宏《白話小詞典》塊分類。

Tiong-gí 中語

Tio̍h sī Tiong-kok-gí (chhiáⁿ khòaⁿ). 着是中國語(請看)。

Tiong-gí chioh-sû 中語借詞

Ti̍t-chiap (á-sī thàu kòe Hàn-bûn) kā Tiong-kok-gí chioh ê gí-sû, bô lūn kàn-chiap sû-goân, bô lūn àn kháu-gí á-sī su-bīn. 直接(亞是透過漢文)共中國語借个語詞、無論間接詞原、無論對口語亞是書面。

Tiong-gú 中語

Chhiáⁿ khòaⁿ "Tiong-gí." 請看「Tiong-gí」。

Tiong-gú chioh-sû 中語借詞

Chhiáⁿ khòaⁿ "Tiong-gí chioh-sû."

Tiong-kó͘ Chi-ná-gí 中古支那語

Tio̍h sī tē 5 sè-kí kàu 13 sè-kí Chi-ná Tiong-goân chu-gí, te̍k-pia̍t sī tāi-Tông sî-tāi ê thong-hêng-gí; Eng-gí "MIDDLE CHINESE." 着是第五世紀到十三世紀支那中原諸語、特別是大唐時代个通行語。英語「MIDDLE CHINESE」。

Tiong-kó͘ Hàn-bûn 中古漢文

Tio̍h sī tāi-Tông kap tāi-Sòng sî-tāi ê thong-hêng Hàn-bûn, mā sī Ji̍t-pún, Oa̍t-lâm, Tâi-oân hái-kiap kīn-tāi ê thong-hêng Hàn-bûn ê ki-chhó. Bêng-Chheng sî-tāi, Chi-ná Tiong-goân ê Hàn-bûn oân-ná ū ián-hòa, m̄-koh lī Tiong-goân khah hn̄g ê Hàn-bûn siā-hōe bô tòe i "keng-sin." Tông-si iōng Tâi-gí, Kheh-gí, Ji̍t-gí, Oa̍t-lâm-gí tha̍k khah ē tàu-kù, mā sī kāng chit cho͘ hiān-siōng. Lūn sî-tāi, chit ê khài-liām tùi-èng "Tiong-kó͘ Chi-ná-gí." 着是大唐甲大宋時代个通行漢文、嗎是日本・越南・台灣海峽近代个通行漢文个基礎。明清時代、支那中原个漢文丸那有演化、不閣離中原卡遠个漢文社會無綴伊「更新」。唐詩用台語・客語・日語・越南語讀卡會鬥句、嗎是仝只組現象。論時代、只个概念對應「中古支那語」。

Tiong-kok 中國

Tio̍h sī Tiong-hoa Bîn-kok kap Tiong-hoa Jîn-bîn Kiōng-hô-kok. 着是中華民國甲中華人民共和國。

Tiong-kok-gí, -gú 中國語

Tio̍h sī Pak-kiaⁿ-gí. 着是北京語。

ti̍t-hē 直系

Ká-sú kóng bó͘-mih giân-gí bó͘-mih sû-sò͘ Y ùi bó͘-mih giân-gí bó͘-mih sû-sò͘ X lâi, X tio̍h sī "thâu," Y sī "bóe"; 2 hāng sī tit-hē ê kāng-goân sû-sò͘. Chhin-chhiūⁿ Ji̍t-gí ドライバ kap Tâi-gí "lo͘-lài-bà"; Eng-gí DRIVER kap Ji̍t-gí ドライバ; Eng-gí DRIVER kap Tâi-gí "lo͘-lài-bà"; Má-lâi-gí SABUN kap Tâi-gí "sap-bûn"; kó͘-chá Ho̍h-ló-gí *NÂNG kap Tâi-gí "lâng." Chit 5 cho͘ m̄-nā kāng-goân, koh ū thâu ū bóe, ū ti̍t-hē ê koan-hē. 假使講某乜言語某乜詞素Y對某乜言語某乜詞素X來、X着是「頭」、Y是「尾」、二項是直系个仝原詞素。親像日語『ドライバ』甲台語「lo͘-lài-bà」。英語『DRIVER』甲日語『ドライバ』。英語『DRIVER』甲台語「lo͘-lài-bà」。馬來語『SABUN』甲台語「sap-bûn」。古早和老語『*NÂNG』甲台語「lâng」。只五組不那仝原、閣有頭有尾、有直系个關係。

ti̍t-tiāu 直調

Iā hō chò "pún-tiāu," "goân-tiāu." Kú-lē: "Thiⁿ o͘-o͘," thâu chi̍t ê "o͘-" kap tē 2 ê "-o͘," siaⁿ-tiāu thiaⁿ ·khí ·lâi bô-kāng. Thâu chi̍t ê sī tē 1 tiāu ê hoâiⁿ-tiāu ("piàn-tiāu"), tē 2 ê sī kāng hit tiāu tē 1 tiāu ê ti̍t-tiāu ("pún-tiāu"). Chhiáⁿ khòaⁿ "hoâiⁿ-tiāu." 也号做「本調」「原調」。擧例。「天烏烏」頭一个「烏」甲第二个「烏」、聲調听起來無仝。頭一个是第一調个橫調(變調)、第二个是仝許調第一調个直調(本調)。請看「hoâiⁿ-tiāu」。

Tn̂g-soaⁿ lōe-tē, lāi-tē, lāi-tōe 唐山內地

Tio̍h sī Tāi Sòng-kok, Tāi Bêng-kok kap Tāi Chheng-kok tī chèng-tī kap bûn-hòa-siōng ê tiong-sim tē. Tāi-khài sī Liân Hêng 臺灣語典 (TÂI-OÂN GÚ-TIÁN) hit kù 夫臺灣之語傳自漳泉而漳泉之語傳自中國 só͘ kóng ê 中國 (tiong-kok), koh kiam Iông-chú-kang liû-he̍k khah chúi-bóe ê só͘-chāi. 着是大宋國・大明國甲大清國治政治甲文化上个中心地。大概是連橫《臺灣語典》彼句『夫臺灣之語傳自漳泉而漳泉之語傳自中國』所講个「中國」、閣兼楊子江流域恰水尾个所在。